பயங்கரவாத சட்டமூலமும் சமகால அரசியலும் – 2023.04.02