பரீட்சைகள் ஆணையாளர் புலமைப் பரிசில் பரீட்சை எழுதும் மாணவர்களுக்கு வழங்கும் அறிவுரை