பாரதியார் பாடல்களையே காதல் கடிதமாக எழுதினேன் – சுரேன் ராகவன்