பாராளுமன்ற உறுப்பினர், ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி M.A.சுமந்திரனுடனான நியூஸ்லைன் நேர்காணல்