பிக்குவால் கொல்லப்பட்ட விகாராதிபதி…! வௌிவந்த காரணம்