புதிய பிரதமர் தனிப்பாரா?, நெருக்கடி தணிப்பாரா? Minnal