புற்றுநோய் உள்ளவர்களை ஒதுக்கி வைக்காதீர்கள் – Good Morning Sri Lanka – Dr.Jeyakumaran