புலமைப் பரிசில் பரீட்சைக்கு ஆயத்தம் செய்வது எப்படி ??