புலமைப் பரிசில் பரீட்சை எழுதும் மாணவர்கள் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்