மக்களுடன் மின்னல்: சாய்ந்தமருது மீனவர் பிரச்சினை – 2020.05.23