மக்களுடன் மின்னல் முல்லைத்தீவு நாயாறு கடலில் நடப்பது என்ன?