மக்களும் உள்நாட்டு கடன் மறுசீரமைப்பும் மின்னல் – 2023.07.08