முன்னாள் அமைச்சர் ஆறுமுகன் தொண்டமானின் வெற்றிடத்தில் பிரதமர் – SHAKTHI WEEKEND REVIEW