மூட்டுவலி தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகளுடன் – மகளிர் மட்டும்