யோகம் மற்றும் யோகாசனம் என்பவைகளுக்கிடையிலான வேறுபாடு என்ன?