ருத்திராட்சம் அணிவதால் அப்படி என்ன பயன் எமக்கு கிடைக்கும் ?