வரலாறுகள் பேசும் முன்னேஸ்வரம் !! (Part 02 ) – பயணம்