” விடுமுறை காலமும் கொவிட் – 19 பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் ” எதிரொலி – 2020.12.20