வீட்டை விட்டு வெளியில் செல்லும் போது செய்ய வேண்டிய விடயங்கள் – நல்ல நேரம்