‘1000 ரூபாய் சம்பளமும் கூட்டு ஒப்பந்தமும்” மின்னல் – 2020.11.22