சக்தி நத்தார் வலயம் இம்மாதம்

சக்தி நத்தார் வலயம் இம்மாதம் 20ம் 21ம் 22ம் திகதிகளில் மாலை 5 மணி முதல் MTV / MBC காரியாலயத்தில்.அன்புடன் அழைக்கிறோம்.