2024 ம் ஆண்டில் தொழுநோய் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் – விழிப்புணர்வு