2024 வரவு செலவு திட்டம் இலங்கையின் பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்படுத்தும் தாக்கம் என்ன?